Algemene voorwaarden vlootbeheer

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK SAAS IN THE CLOUD (AV-SAAS)

1. SUPPORT
De Leverancier voorziet in Eerste en Tweede-Lijns Support. De Leverancier’s verplichtingen tot Eerste en Tweede-Lijns Support zijn beperkt tot Het Product, zoals overeengekomen in de offerte. Eerste en Tweede-Lijns Support voor een niet gestandaardiseerd gebruik van Het Product dat niet door De Leverancier ondersteund wordt of in combinatie met andere software of applicaties die niet door De Leverancier op voorhand werden goedgekeurd vallen niet onder de eindgebruikersovereenkomst. De Leverancier zal op geen enkel moment vereist worden om een verplaatsing te maken ter verschaffing van Eerste en Tweede-Lijns Support. Supportpunten kunnen voorgelegd worden aan De Leverancier via +32 59 56 18 35 of via support@wacssuite.com

2. BETALING EN FACTUURVOORWAARDEN VOOR HET PRODUCT OPERATING FEES
Het Product operating fees worden (3) drie maandelijks gefactureerd. Betaling van de factuur dient te gebeuren uiterlijk na 8 kalenderdagen na factuurdatum. In geval De Leverancier geen volledige betaling van de factuur ontvangt, wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht mits een herinnering. In geval De Leverancier geen volledige betaling van de factuur binnen 15 kalenderdagen na de 2de herinnering ontvangen heeft kan, De Leverancier een stopzetting van support of een weigering van de toegang tot Het Product in acht nemen. Het Product operating fees worden op jaarlijkse basis aangepast volgens de officiële Belgische index van de consumptieprijzen en worden verrekend vanaf iedere eerste maand van het jaar.

3. TOEGANG EN TOEGANGSTERMIJN
De toegang tot Het Product wordt actief op de datum vastgelegd op het ondertekende bestelformulier. Toegang tot Het Product is voor onbepaalde duur. Stopzetting kan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan De Leverancier, de opzegperiode bedraagt (6) zes maand.

4. EIGENDOM, BEWERKING VAN DATA
4A. PROGRAMMA
De klant kan geen recht van eigenaarschap claimen tot de broncode van Het Product. De broncode van Het Product en Het Product is beschermd door Belgisch recht en internationale copyright bepalingen. De Leverancier behoudt elk recht over de broncode, Het Product en alle intellectuele eigendomsrechten die hier uit voortvloeien. De klant stemt in dat alle integraties, interfaces, verbeteringen en veranderingen onder het exclusieve eigendomsrecht vallen van De Leverancier.
4B. DATA
De Klant is eigenaar van de data en kan zelf regelmatige backups nemen en opslaan op een door hem gekozen medium. In voorkomend geval dat een partij opereert binnen een netwerk, verbonden is door een gezamenlijke merknaam, deelnemer is van een netwerkformule of werkt met een leverancier, klant of relatie, die op zijn beurt gebruik maakt van Het Product geeft deze partij toestemming om bepaalde gegevens, die noodzakelijk zijn om de Het Product functionaliteit in te vullen, te delen.

5. BESLECHTING VAN GESCHILLEN
Elk geschil of claim die voorkomt uit of in relatie staat met een inbreuk, beëindiging of wettelijkheid van de eindgebruikersovereenkomst zal behandeld worden volgens het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van De Leverancier gevestigd is, zijn bevoegd.